I Sverige utgår man ifrån att det bästa för barnen är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet så länge båda föräldrarna är lämpliga samt att de kan samarbeta i frågor kring barnet. Ibland går däremot föräldrar skilda vägar, vilket kan leda till en vårdnadstvist då frågan om vem som ska ha vårdnaden för barnet inte kan lösas.

En vårdnadstvist innebär att en rättslig process inleds där ena vårdnadshavaren ansöker om att ensam få vårdnaden om parternas gemensamma barn, exempelvis om vårdnadshavaren anser att den andra föräldern/vårdnadshavaren inte är lämplig för att fatta beslut kring frågor om barnets vårdnad. En förälder anses inte vara lämplig som vårdnadshavare om den är inne i ett missbruk, är förhindrad att ta adekvata beslut i barnets liv på grund av sjukdom eller om föräldern utsätter den andra föräldern eller barnet för våldshandlingar.

En vårdnadstvist kan vara påfrestande för både föräldrar och barn. Av central betydelse är barnets bästa, vilket är det som alltid står i centrum vid domstolens bedömning i vårdnadstvister. En vårdnadstvist är sista utvägen då ett barn i grunden har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Det är viktigt att din talan förs av en erfaren jurist eller advokat när det kommer till vårdnadstvister. Den jurist eller advokat som företräder dig ska drivas av ett personligt engagemang och ett intresse för just din och ditt barns situation.

De kostnader som uppstår vid en vårdnadstvist behöver inte bli dyra. I många fall täcker din hemförsäkring eller allmän rättshjälp kostnaderna för juridiska ärenden; däri tvister gällande vårdnad.

Om du har frågor gällande vårdnad, boende och umgänge där du vill ändra situationen kan du kontakta oss på Advokatbyrån Massi. Vi besvarar frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning