Ett barn kan bo växelvis hos sina föräldrar, exempelvis varannan vecka. Ibland kan barn ha sitt stadigvarande boende med ena föräldern och ha umgänge med den andra.

Frågan om hur ett barns boende ska se ut kan endast regleras på två sätt för att vara juridiskt bindande. Det första är att föräldrarna kommer överens om hur barnets boendesituation ska se ut och således skriver ett avtal tillsammans som socialnämnden i hemkommunen, där barnet är folkbokfört, godkänner. För det fall föräldrarna inte är överens i frågan om ett barns boendesituation kan en domstol besluta hur boendesituationen ska se ut.

Alla beslut som fattas av domstol gällande ett barns boendefråga utgår alltid från vad som är bäst för barnet.

De kostnader som uppstår vid en tvist gällande frågan om barnets boende behöver inte bli dyra. I många fall täcker din hemförsäkring eller allmän rättshjälp kostnaderna för juridiska ärenden; däri tvister gällande boende.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning