När någon dör kan en rad praktiska frågor dyka upp. Vissa av de praktiska frågorna måste hanteras och även en dödsboutredning där det framgår vilka tillgångar som kvarstår efter att skulderna efter den avlidna betalats och hur de ska fördelas mellan de personer som har arvsrätt.

I vissa fall finns det ett testamente som stadgar hur fördelningen av tillgångarna ska fördelas. Det som framgår av testamentet gäller i första hand. Skulle ett testamente däremot kränka någon av arvtagarnas laglott (den minsta andel av arvet som bröstarvingar enligt lag har rätt till) kan det jämkas i den delen. Ett testamente kan därutöver även ogiltigförklaras, exempelvis om testamentet inte uppfyller de formkrav som finns eller om det finns någon annan grund som gör att testamentet inte ska anses vara giltigt.

I de fall det inte finns något upprättat testamente är det reglerna i Ärvdabalken som tillämpas. Då är det arvsordningen som stadgas i Ärvdabalken som gäller, d.v.s. bröstarvingar (men om även de är avlidna så är det bröstarvingarnas barn), föräldrar, syskon etc.

Dessvärre är det inte sällan som det uppstår en tvist mellan de som ska ärva i samband med en boutredning. Tvisten kan röra allt från ekonomiska tillgångar i form av pengar, fastigheter men även föremål med högt affektionsvärde där marknadsvärdet inte är särskilt högt. Om arvingarna inte kan enas om vem som ska ärva vad så kan en av dem hos tingsrätten ansöka om att tingsrätten ska utse en boutredningsman. Boutredningsmannen får då till uppdrag att sköta boutredningen och därefter fördela tillgångarna mellan dödsbodelägare och/eller testamentstagare). Den är en objektiv advokat eller jurist som utses till boutredningsman.

Själva regelverket kring arv och testamente är ganska svårt att förstå. Vi rekommenderar därför dig som befinner dig i en eventuell arvstvist att rådgöra med en advokat eller jurist som besitter specialkunskap inom det komplexa rättsområdet. I själva förfarandet finns det många tidsfrister och regler som en person bör vara medveten om, som exempel;

När ska man senast klandra ett testamente?
När ska man påkalla jämkning för att få ut sin del av laglotten?
Hur ska förskott på arv hanteras?
När ska en gåva presumeras utgöra ett förskott på ett framtida arv?
Hur ska gåvor som är att likställa med testamente hanteras?

De tillgångar som finns i ett dödsbo varierar från dödsbo till dödsbo, den grundläggande utgångspunkten här är att det ofta kan innebära att arvet efter en bortgången förälder kan ha betydande inverkan på barnets ekonomi. En rädsla som inte heller uppstår allt för sällan är att en person känner stor rädsla för att säga ifrån gällande arvet då de inte vill framstå som okänsliga och som att de bryr sig mer om de tillgångar som finns kvar än om själva sorgearbetet. Men det behöver inte handla om en eventuell girighet, utan snarare så kan det bero på att man vill att det så fort som möjligt ska bli så rätt som möjligt. Därför menar vi att det är bra att ha juridisk hjälp redan från början för att undvika eventuella tvister i framtiden. På så sätt hindras också känslorna att ta över, detta genom ett tidigt arbete med att strukturera upp allt och göra det rättvist.

Med juridisk hjälp vid din sida får du hjälp med att föra din talan på ett korrekt och sakligt sätt, men även att presentera eventuella omständigheter och handlingar som har betydelse. Vi på Advokatbyrån Massi företräder dig som klient i ärenden som rör just dessa frågor och som handläggs av en utsedd boutredningsman. Vi hjälper också till att utreda om det finns möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp.

Du är välkommen att höra av dig till oss om frågor och om du behöver hjälp.

Gällande upprättande av testamente så rekommenderar vi dig att anlita en advokat eller jurist för att minska risken för framtida tvister redan innan. Advokaten eller juristen bistår med hjälp att utforma ett testamente som är tydligt, heltäckande och att räta ut de frågetecken som går. Vi på Advokatbyrån Massi kan således se till att just ditt testamente uppfyller alla formkrav och att formuleringarna i testamentet ska utformas för att undvika feltolkningar.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning